Trasowanie rur i kabli

Wiele działów gospodarki m.in. branża elektroenergetyczna, teletechniczna, sanitarna, budowlana i drogowa nierzadko boryka się z problemami dotyczącymi lokalizacji instalacji i urządzeń podziemnych. Zazwyczaj ma to związek z nieścisłościami funkcjonujących w przestrzeni inwestycyjnej map geodezyjnych z naniesioną infrastrukturą usytuowaną w ziemi. W tym stanie rzeczy wszelkie prace polegające na ingerencji w gruncie wiążą się z ryzykiem jej uszkodzenia. Aby temu zapobiec, należy wykonać określone czynności, w tym najważniejszą tj. lokalizację podziemnej infrastruktury z wykorzystaniem nowoczesnych metod i specjalistycznych narzędzi.

Weryfikacja przebiegu kabli energetycznych, teletechnicznych, a także rur kanalizacyjnych, wodociągowych i gazowych oraz innych obiektów jest zatem koniecznością w każdych prowadzonych pracach ziemnych, bez względu na ich charakter. RD Tech jako wyłączny dostawca unikalnych lokalizatorów brytyjskiego producenta Radiodetection świadczy także najwyższej jakości usługi lokalizacji kabli, rurociągów oraz obiektów metalowych (ferromagnetycznych), zasuw i wielu innych.

RD Tech – usługa lokalizacji rur i kabli w ziemi

W ramach prowadzonej usługi korzystamy z nowoczesnych i skutecznych metod detekcyjnych z użyciem m.in. specjalistycznych lokalizatorów Radiodetection RD8100 PDLG lub RD8000 PDLM, których systemy dysponują innowacyjną technologią odporną na wszelkie występujące w gruncie zakłócenia. Realizację każdego zlecenia rozpoczynamy przede wszystkim od analizy dostępnej dokumentacji, w tym również planów i map geodezyjnych. Fizyczne wykonanie usługi poprzedzone jest propozycją zastosowania odpowiedniej do potrzeb metody lokalizacji kabli i rur np.:

  • galwaniczna – wysoka dokładność pomiarów uzyskana za sprawą bezpośredniego podłączenia sygnału z generatora do kabli teletechnicznych, energetycznych (bez napięcia), różnego rodzaju zasuw i hydrantów. Istnieje możliwość uzyskania bardzo dokładnego poziomu głębokości danej instalacji oraz jej trasowania,
  • indukcyjna – przeznaczona do lokalizacji ogólnej w celu identyfikacji rodzaju usytuowanej w ziemi instalacji i pomiaru poziomu jej głębokości,
  • klamra nadawcza – wysoka dokładność pomiarów (trasowanie, poziom głębokości instalacji) uzyskana poprzez nadanie nieinwazyjnego sygnału (bez bezpośredniego podłączenia się do sieci) do kabla teletechnicznego, czy też energetycznego z „czynnym” napięciem,
  • sonda sygnałowa – idealna do lokalizacji rur niemetalowych, niemożliwych do wykrycia metodami tradycyjnymi,
  • znaczniki EMS – zakopane wraz z infrastrukturą umożliwiają wykrycie instalacji wraz z podaniem głębokości oraz typu umiejscowionego znacznika,
  • skaner georadarowy – lokalizacja obiektów, których nie można zmapować innymi metodami z uwagi na brak dostępu (rury niemetaliczne np. PVC, PWC).

W zależności od potrzeb wynikających z danego zapotrzebowania realizujemy również lokalizację kabli i rur z wykorzystaniem metod zintegrowanych (np. lokalizator instalacji i georadar).

Prezentacja wyników

Zlokalizowanie określonej infrastruktury wiąże się z uzyskaniem potrzebnych pomiarów, które zapisujemy w formacie CSV, XML lub KML z możliwością późniejszego odtworzenia w mapach GoogleTM lub programie typu GIS.
Każdy z pomiarów jest przez nas nanoszony na mapę Google i w formie linku udostępniany zleceniodawcy z naniesionymi wszystkimi punktami pomiarowymi wraz z wyznaczonymi pomiędzy nimi odległościami.

Na życzenie jesteśmy w stanie wykonać pomiary z użyciem Georadaru